Innovaatioista terveyttä ja talouskasvua

Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja, Health Awards 2019 -kilpailun tuomariston jäsen Sanna Lauslahti puhuu terveysalan palkitsemisen merkityksestä.

Mikä on oma erityisosaamisesi terveyden edistä­misen näkökulmasta?

Kokonaisnäkemys siitä, että kaikki julkisen sektorin palvelut liikunnasta, kulttuurista ja kouluista aina sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisten työhön asti on kokonaisvaltaista terveydenedistämistä. Päättä­jän roolissa kunnallispolitiikassa ja kansanedustajana minulla on ollut mahdollisuus perehtyä terveyden edistämiseen hyvin monelta eri kannalta.

Miksi terveysalan toimijoiden palkitseminen ja Health Awards on tärkeä?

Sosiaali- ja terveysalan keskustelu keskittyy usein siihen liittyviin haasteisiin. Tämän kaltaisella palkit­semisella katseemme kääntyvät kaikkiin hienoihin ratkaisuihin, joilla haasteisiin on lähdetty tarttumaan. On myös tärkeää, että annamme arvostusta innovaa­tioiden takana oleville ihmisille ja yhteisöille. Tervey­den edistäminen on jokaisen tehtävä ja siksi tarvitaan hyviä esimerkkejä, joita seurata. Viime kädessä terveyden edistäminen on meidän jokaisen tehtävä: pyytää kaveria iltalenkille tai tarjota seuraa yksinäisel­le vanhukselle.

Miksi terveysinnovaatioita tarvitaan?

Innovaatiota tarvitaan tuomaan toivoa ihmisille sekä luomaan lisää terveyttä ja parempaa elämää. Esimer­kiksi uusien lääkeinnovaatioiden kautta voimme pa­rantaa sairauksia, joihin ei aiemmin ole ollut parannus­keinoa. Innovaatioiden avulla voimme myös tuottaa entistä tehokkaammin ja entistä vaikuttavampia ter­veyspalveluita väestömme ikääntyessä. Innovaatioita tarvitaan myös luomaan talouskasvua yhteiskunnalle. Jo nyt merkittävä määrä innovaatiotoiminnasta luo uusia työpaikkoja ja vientiä maailmalle.

Onko Suomessa terveysalan kansainvälistä erityis­osaamista?

Ehdottomasti on. Meidän on kuitenkin kaikin keinoin pidettävä kiinni tuosta osaamisesta ja luotava uutta. Suomi voi olla terveysalan mallimaa, jossa kasvate­taan uutta huippututkijoiden sukupolvea ja tarjotaan heille uusia kiinnostavia tehtäviä.

Mikä on suomalaisen terveyden edistämisen suu­rin tehtävä lähivuosina?

Se, että suomalaiset ovat onnellinen ja hyvinvoiva kansakunta. Lisäksi näen, että terveysalasta on mah­dollista luoda aivan uusi kasvuala, lippulaiva, jonka kautta voidaan luoda talouskasvua Suomelle.

Mikä on innostavinta alalla työskentelyssä?

Ihmiset. Koen työllä olevan merkitystä, kun teen töitä jokaisen meidän terveyden eteen. Arvostan myös sitä, että saan olla osa terveysalan yhteisöä ja tehdä yhteistyötä toinen toistaan osaavampien ja hienom­pien ihmisten kanssa, jotka tekevät työtään sydämes­tään.

Kuka on terveyden edistämisen esikuvasi?

Pekka Puska ja Paula Risikko. Molemmat ovat tehneet pitkäjänteisesti esimerkillistä työtä omissa tehtävis­sään suomalaisen kansanterveyden edistämiseksi.